Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Veřejné zakázky

 

Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obce Šilheřovice

10.11.2013
Lenka Šomodi
Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obce Šilheřovice

 

Na základě Rozhodnutí č. 12127971-SFŽP ze dne 25.1.2013 obec získala dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblasti podpory 1.3 – Omezování rizika povodní na realizaci akce „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obce Šilheřovice“

Projekt je zaměřen na navržení přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření na území obce Šilheřovice (celkem 21,6 km2). 

Identifikace území

NUTS: CZ08 – Moravskoslezsko

kraj: Moravskoslezský

okres: Opava

ORP: Hlučín

 

Při řešení projektu bude postupováno na základě Metodiky odboru ochrany vod uveřejněné ve věstníku MŽP 11/2008, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření a dále budou splněny požadavky hodnotících kritérií pro posuzování projektů v rámci podpory 1.3.1. přírodě blízká protipovodňová opatření pro projektové manažery OPŽP. 

Na základě zvolených a odsouhlasených kritérií budou po analýzách stávajícího stavu a navržení potřebných protierozních a protipovodňových opatření stanovena prioritní opatření a vypracovány podklady územně technických parametrů vybraných opatření pro zpracování dokumentace pro územní řízení. 

Komplexní soubor navržených protierozních a protipovodňových opatření bude mimo jiné zahrnut mezi územně analytické podklady obce Šilheřovice a bude sloužit jako podklad pro další projekty v obci, např. komplexní pozemkové úpravy.

Zadávací dokumentace je dostupná na tomto odkaze: 

https://www.profilzadavatele.cz/…rovice_3449/