Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Komplexní pozemkové úpravy v obci Šilheřovice

„Pozemkové úpravy představují cestu pro obnovení tradičních vazeb s místní krajinou, oživení zapomenutých míst, která již ztratila svou kontinuitu. Jsou nenahraditelným předpokladem pro vznik a rozvoj dalších iniciativ v daném území. Představují účinný nástroj k revitalizaci venkovského prostoru. Jsou investicí do krajiny.“

 

Obvod území řešeného v komplexních pozemkových úpravách Šilheřovice

V polovině dubna proběhlo v kulturním doměúvodní jednání komplexních pozemkových úprav, které byly na části katastru obcezahájeny.Následující dnyprobíhalos vlastníky dotčených pozemků zjišťování průběhu hranic obvodu pozemkových úprav v terénu.Užběhem minulého roku však někteří obyvatelé zaregistrovali pohyb geodetů po okolní krajině, proto je na místě alespoň stručně přiblížit, oč vlastně jde.

Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) jsou klíčovým nástrojem pro dlouhodobý územní rozvojvenkova. Jejich hlavnícílspočívá vúčelnémuspořádání zemědělských a lesníchpozemků, výsledkem je pak nová katastrální mapa. Souběžně s tímpředstavuje pozemková úprava zásadní předpoklad pro plánování areálnou údržbu dané krajiny, jelikož mnohdylze jen pomocí pozemkových úpravuskutečnit i další záměry v krajině, jako např.:

  • zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům a celkové zlepšení prostupnosti krajiny
  • zajištění ochrany půdy
  • vytvoření podmínek pro efektivní hospodaření na zemědělských pozemcích
  • zpomalení odtoku a zvýšení retence vody v krajině a minimalizace povodňových škod
  • zvýšeníbiologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny
  • obnovení osobního vztahu lidí k půdě i krajině a zlepšení kvality života na venkově

 

Zjednodušeně řečeno, pozemkové úpravy vytvořína daném území podmínky pro racionálnější hospodařenívlastníků s půdou, pro užívání krajinyostatními, pro ochranu a péči o krajinu a lepší vodní režim vní.

Komplexní jsou proto, že musízohledňovat jak vlastnické vztahy k půdě a pozemkům, tak i zájmy a potřeby ostatních obyvatel a uživatelů území. Proto se pozemkové úpravy významně dotýkají nejen vlastníků pozemků, ale stejně tak obce, která ukončením pozemkových úprav získává detailně zpracovaný územně plánovací instrument pro extravilán obce (tj. území mimo zastavěnou část obce).

Zpracovatelé pozemkových úprav během jejich celého průběhu úzce spolupracují se zadavatelem komplexních pozemkových úprav (Státním pozemkovýmúřadem), se zástupci obce (starostouobce) a dalšímizvolenými členy sboru zástupcůvlastníků.

Vlastní pravidla celého procesu jsou upravena zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

Náklady na pozemkové úpravy hradí stát, který je vyhlašuje a řídí prostřednictvím Státního pozemkového úřadu.

 

Výsledné přínosykomplexních pozemkových úprav jdou napříč zájmovými skupinami:

Přínos pro obce

• vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům

• optimální rozmístění obecních pozemků s ohledem na veřejně prospěšné záměry (společná zařízení) v krajině

• následná možnost realizace vybraných prioritních opatření prostřednictvím pozemkových úřadů ze státních prostředků

• připravenost pozemků umožňujícíčerpání jiných dotačních zdrojů

• zlepšení prostupnosti krajiny navržením polních cest a jejich všestranným využitím(např. jako cyklotras a tím zatraktivnění oblasti pro turistiku)

• vyřešení neškodného odvedení povrchové vody a protipovodňové ochrany zastavěného území pomocíprotierozních a vodohospodářských opatření

• zvýšení přírodní hodnoty území přípravou pozemků pro výsadby prvků ÚSES (územní systém ekologické stability)

• konkretizace některých prvků v souladu s územním plánemaž do úrovně vlastnických parcel

• územně plánovací dokument

 

Přínos pro vlastníky pozemků a jejich uživatele -nájemce

• upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy

• úprava tvaru pozemků a možnost jejich scelení

• možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví

• zpřístupněnívšech pozemků vlastníků z veřejných polních cest (před pozemkovou úpravou nepřístupných přes pozemky soukromého vlastníka…)

• ukončení zatímního užívání cizích pozemků

• bezplatné první vytyčení nově navržených pozemků v terénu

• uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou výměru jednotlivých parcel

• vyšší efektivita využití pozemků včetně stabilizace jejich užívání

 

Přínos pro katastr nemovitostí

• obnova katastrálního operátu

• promítnutí skutečného stavu do katastru nemovitosti a odstranění nesouladů

• zpřesnění výměry jednotlivých parcel

• zahuštění polohového bodového pole

• vyřešení duplicitních vlastnictví

 

Zpracování pozemkových úprav lze rozdělit natřihlavní fáze:

I. přípravné práce – geodetické činnosti, terénní průzkum území a soupis vstupních nároků vlastníků pozemků

II. návrhové práce – navržení plánutzv. společných zařízení apoté navržení nového uspořádání pozemků vlastníků

III. tvorba mapového díla a zapsání do KN

 

KoPÚ Šilheřovice se aktuálně se nachází v I. fázi zpracování. Bylproveden průzkum území, geodetické zaměření, svoláno úvodní jednání, kde byl přítomným vysvětlen smysl a účel pozemkových úprav aproběhlo zjišťování průběhu hranic obvodu pozemkových úprav. Během letošního roku budou také zpracovány soupisy vstupních nároků jednotlivých vlastníků pozemků v řešenémobvodu, kterými budou všichni dotčení vlastníci obesláni a následně dostanou i možnost tyto projednat se zpracovatelem přímo v obci. V příštím roce pak bude ve spolupráci se zvoleným sborem zástupců vlastníků zpracován tzv. plán společných zařízení, což představuje vytvoření základní kostry území tvořené polními cestami, opatřeními k zamezení eroze půdy, vodohospodářskými (průlehy, poldry apod.) a ekologickými opatřeními (zeleň v krajině). Zhotovenínávrhu nového uspořádání parcel jednotlivých vlastníků je naplánováno na rok 2020, celkové ukončení pozemkových úprav a zapsání do katastru nemovitostí se očekává v roce 2021.

Řešené území má rozlohu 300 ha, zahrnuje 146 vlastníků pozemků a zpracováním KoPÚ byla pověřena firma EKOTOXA s.r.o.

Vzhledem k tomu, že zpracování komplexních pozemkových úprav je složitý a dlouhodobý proces, je velice důležitá vzájemná důvěra a dobrá spolupráce zpracovatele nejen s pozemkovým úřadem, obcí, resp. starostou obce,členy sboru zástupců vlastníků, ale zejména pak se samotnými vlastníky pozemků a zemědělci, coby hlavními aktéry v území.Rádi bychom touto cestou požádali nejen vlastníky dotčené pozemkovou úpravou,ale i ostatní obyvatele Šilheřovic a okolí o vstřícnost a součinnost v tomto úsilí (např. aby nepoškozovaligeodetické kolíky v terénu).

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či námětů v souvislosti se zpracováním pozemkových úprav v katastrálním území Šilheřovice se neváhejte obrátit ať už na Státní pozemkový úřad - pobočka Opava (Martina Werichová, tel. 725 901106) či na zpracovatele EKOTOXA s.r.o. (Eva Pustelníková, tel. 601 084 255).

 

 

Soubory ke stažení

pdfKomplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šilheřovice - oznámení o přerušení prací 79.8 kB19.02.2020
pdfOznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek 415.1 kB22.10.2018
pdfOznámení o ustanovení opatrovníka KoPÚ Šilheřovice 428.7 kB22.10.2018
pdfOznámení o ustanovení opatrovníka účastníku řízení - KoPÚ Šilheřovice 393.7 kB05.10.2018
pdfKomplexní pozemkové úpravy - oznámení o zjišťování průběhu hranic 1384.5 kB09.05.2018
pdfOznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šilheřovice a pozvánka na úvodní jednání 325.5 kB09.05.2018

FOTO galerie