Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Komplexní pozemkové úpravy v obci Šilheřovice

„Pozemkové úpravy představují cestu pro obnovení tradičních vazeb s místní krajinou, oživení zapomenutých míst, která již ztratila svou kontinuitu. Jsou nenahraditelným předpokladem pro vznik a rozvoj dalších iniciativ v daném území. Představují účinný nástroj k revitalizaci venkovského prostoru. Jsou investicí do krajiny.“

 

Obvod území řešeného v komplexních pozemkových úpravách Šilheřovice

Již několikátým rokem probíhají na území naší obce komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ). Důvodem jejich zahájení byla potřeba vyřešit vlastnické vztahy a lépe uspořádat pozemky ve vybraných lokalitách mimo zastavěnou část obce tak, aby mohla být realizována vhodná opatření související s polními cestami, protipovodňovou ochranou či výsadbou v krajině.  

KoPÚ jsou složitý a mnohaletý proces, ale zároveň jsou klíčovým nástrojem pro dlouhodobý územní rozvoj na venkově. Jejich hlavní cíl spočívá v účelném uspořádání vesměs zemědělských pozemků, výsledkem je pak nová katastrální mapa. Souběžně s tím představuje pozemková úprava výchozí předpoklad pro skutečnou péči o krajinu, jelikož mnohdy lze jen pomocí pozemkových úprav zrealizovat akce jako je zpřístupnění pozemků pomocí polních cest, opatření k ochraně půdy, zpomalení odtoku a zadržení vody v krajině, minimalizaci povodňových škod, obnovení osobního vztahu lidí k půdě a celkovému posílení přírodních hodnot a zvýšení atraktivity území. 

Zjednodušeně řečeno, pozemkové úpravy vytvoří na daném území podmínky pro lepší hospodaření vlastníků s půdou, pro využívání krajiny také ostatními obyvateli a pro zlepšení stavu krajinu.

Komplexní pozemkové úpravy zohledňují jak vlastnické vztahy k pozemkům, tak i zájmy a potřeby ostatních obyvatel. Proto se přímo dotýkají nejen samotných vlastníků pozemků, ale také obce, která ukončením pozemkových úprav získává detailně zpracovaný územně plánovací nástroj pro nezastavěnou část svého správního obvodu.

Zpracovatelé komplexních pozemkových úprav během jejich celého průběhu úzce spolupracují se zadavatelem (Státním pozemkovým úřadem), zástupci obce (zejména starostou obce) a zvolenými zástupci vlastníků (sbor zástupců vlastníků).

Přesná pravidla celého procesu jsou upravena zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

Náklady na pozemkové úpravy hradí stát, který je vyhlašuje a řídí prostřednictvím Státního pozemkového úřadu.

 

Přínosy komplexních pozemkových úprav pro obec:

 • vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům
 • optimální uspořádání obecních pozemků s ohledem na veřejně prospěšné záměry v krajině
 • následná možnost realizace vybraných opatření jako např. opravení polních cest či výsadby
 • vyřešení neškodného odvedení povrchové vody z polí a protipovodňové ochrany zastavěného území
 • připravenost pozemků pro čerpání dotací
 • územně plánovací nástroj

 

Přínos pro vlastníky pozemků a jejich uživatele - nájemce

 • upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy
 • úprava tvaru pozemků a možnost jejich scelení
 • možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví
 • zpřístupnění všech pozemků vlastníků z veřejných polních cest (dosud přístupných jen přes pozemky jiného soukromého vlastníka)
 • ukončení zatímního užívání cizích pozemků
 • uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou výměru jednotlivých parcel
 • možnost bezplatného vytyčení nově navržených pozemků v terénu

 

Přínos pro katastr nemovitostí

 • obnova katastrálního operátu
 • promítnutí skutečného stavu do katastru nemovitostí (KN) a odstranění nesouladů
 • zpřesnění výměry jednotlivých parcel
 • zahuštění polohového bodového pole
 • vyřešení duplicitních vlastnictví

 

Zpracování pozemkových úprav lze rozdělit na čtyři etapy:

I. přípravné práce – geodetické činnosti, rozbor podkladů a terénní průzkum území

II. vypracování vstupních nároků jednotlivých vlastníků pozemků v pozemkové

III. zpracování a projednání plánu společných zařízení

IV. návrh a schválení nového uspořádání pozemků vlastníků

Pozemková úprava končí vytvořením mapového díla s novými pozemky, které je zapsáno do KN.

 

KoPÚ Šilheřovice se aktuálně se nachází mezi III. a IV. fází zpracování. Proběhla etapa vstupních analýz (2017), všichni vlastníci pozemků v řešeném obvodu pozemkové úpravy byli obeznámeni se svým vstupním nárokem (2018) a následně byl zpracován a projednán plán společných zařízení, tj. opatření veřejně prospěšného charakteru (2019).

Koncem roku 2019 došlo k pozastavení procesu pozemkových úprav. Důvodem je snaha navýšit nedostatečnou výměru obecních a státních pozemků použitelných pro společná opatření v řešeném obvodu pozemkových úprav. Toto navýšení lze za příznivých podmínek provést směnou pozemků mezi katastrálními územími. Jde o poměrně ojedinělý a administrativně zdlouhavý proces, který se provádí velmi zřídka. V Šilheřovicích však nastaly okolnosti, které takovému řešení přejí.

Jakmile se směnu podaří provést, mohou práce na KoPÚ pokračovat IV. etapou, kterou je zhotovení a individuální projednání návrhu nových parcel jednotlivých vlastníků a následné zapsání nové katastrální mapy do KN.

 

Držme palce, aby se potřebné pozemky na naše území podařilo převést co nejdříve a komplexní pozemkové úpravy mohly být dokončeny a sloužit k prospěchu všech.

 

V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se neváhejte obrátit buď na Státní pozemkový úřad - pobočku Opava (Martina Werichová, tel. 725 901 106) či na zpracovatele EKOTOXA s.r.o. (Eva Pustelníková, tel. 601 084 255).

 

Soubory ke stažení

pdfUsnesení RO č. 16 ze dne 4. 5. 2023 - informace o stavu KPÚ 117.4 kB29.05.2023
pdfZápis z jednání ze dne 26. 4. 2023 114.7 kB16.05.2023
pdfKomplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šilheřovice - oznámení o přerušení prací 79.8 kB19.02.2020
pdfOznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek 415.1 kB22.10.2018
pdfKomplexní pozemkové úpravy - oznámení o zjišťování průběhu hranic 1384.5 kB09.05.2018
pdfOznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šilheřovice a pozvánka na úvodní jednání 325.5 kB09.05.2018

FOTO galerie