Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Odpadové hospodářství

 

 

Stanovení obecního systému odpadového hospodářství v obci Šilheřovice

 

Obecní systém odpadového hospodářství na území obce Šilheřovice se řídí těmito pravidly a jsou závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a pro další osoby, které se zdržují na území obce.

   

Třídění komunálního odpadu

 

Komunální odpad se třídí na

a)     Biologické odpady,

b)     Papír,

c)     Plasty včetně PET lahví,

d)     Nápojové kartony,

e)     Kovové obaly,

f)       Sklo,

g)     Ostatní kovový odpad,

h)     Nebezpečné odpady,

i)       Objemný odpad,

j)       Jedlé oleje a tuky,

k)     Směsný komunální odpad

 

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j).

 

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

 

 

Soustřeďování papíru, plastů, nápojových kartonů, kovových obalů, ostatního kovového odpadu, skla, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků

Papír, plasty, nápojové kartony, kovové obaly, sklo, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou kontejnery.

 

         Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

a)     Papír, plasty včetně PET láhví, nápojové kartony, kovové obaly, sklo - ul. Horní, Střední, Dolní, Ke Kovárně, U Parkoviště, Polní, Sokolská, Farní, U Obory, Paseky.

b)     Biologické odpady – ul. Dolní, Sokolská a Polní

c)     Jedlé oleje a tuky – ul. Střední (za obecním úřadem)

d)     Ostatní kovový odpad – ul. Střední (za obecním úřadem)

 

         Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)     Papír, barva modrá,

b)     Plasty, PET lahve, nápojové kartony, kovové obaly barva žlutá,

c)     Sklo, barva světle zelená,

d)     Biologické odpady, barva tmavě zelená

e)     Jedlé oleje a tuky, barva hnědá

 

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na vývěsních deskách, v místním zpravodaji, v místním rozhlase, na internetových stránkách obce.

 Svozy nebezpečného odpadu v roce 2021:

 26. 6. 2021                       stanoviště: parkoviště pod kostelem

17. 7. 2021                       stanoviště: parkoviště pod kostelem

2. 10. 2021                       stanoviště: parkoviště pod kostelem

 

Svoz objemného odpadu

Svoz objemného odpadu je zajišťován třikrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na vývěsních deskách, v místním zpravodaji, v  místním rozhlase, na internetových stránkách obce.

 

Svozy velkoobjemového odpadu v roce 2021:

26. 6. 2021                       stanoviště: parkoviště pod kostelem

17. 7. 2021                       stanoviště: parkoviště pod kostelem

3. 10. 2021                       stanoviště: parkoviště pod kostelem

 

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely těchto pravidel se sběrnými nádobami rozumějí:

a)   popelnice

b)   kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu

c)   odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

  

 Vývoz popelnicových nádob při četnosti:       

1 x týdně             - každou středu

1 x za 14 dní       - každou sudou středu

1 x měsíčně         - 1. středu v měsíci

 

Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce

(zpětný odběr)

 

Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:

- elektrozařízení

  

Výrobky s ukončenou životností lze předávat:

a)     malé elektrozařízení - do sběrných nádob umístěných na ul. Horní a Střední

b)     velké elektrozařízení – do sběrného dvoru na ul. Střední (za obecním úřadem)