Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace

 

Kliknutím na příslušný řádek se dostanete k obsahu položky:

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení (číslo účtu)
 6. Identifikační číslo (IČ)
 7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
 8. Dokumenty
 9. Žádat o informace lze:
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy
 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.


1. Oficiální název

Obec Šilheřovice


2. Důvod a způsob založení

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech


Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je patnáctičlené zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostkou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.

 

 4. Kontaktní spojení

Střední 305

747 15 Šilheřovice

tel: 595 054 120

fax: 595 054 129

E-mail: urad@silherovice.cz

Web: www.silherovice.cz

ID Datové schránky: c2abj2t

 
 

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Střední 305
747 15 Šilheřovice

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad
Střední 305
747 15 Šilheřovice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí    8:00 - 12:00    12:30 - 17:00

Středa     8:00 - 12:00    12:30 - 17:00


4.4 Telefonní čísla

595 054 120

597 589 950

605 257 657

 

4.5 Číslo faxu

595 054 129

 

4.6 Adresa internetové stránky

www.silherovice.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

epodatelna.silherovice@seznam.cz
(možnost použití elektronického podpisu)

 

4.8 Další elektronické adresy

urad@silherovice.cz

 

04.9 ID Datové schránky

c2abj2t


5. Bankovní spojení (číslo účtu)

8621821/0100 (Komerční banka a.s.)


 

6. Identifikační číslo (IČ)

00300730 


7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00300730


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce 


9. Žádat o informace lze:

 • osobně na obecním úřadě 
 • telefonicky na čísle 595 054 120. 597 589 950, 605 257 657
  není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • písemnou žádost můžete doručit:
  • e-mailem: urad@silherovice.cz 
  • elektronickou podatelnou: epodatelna.silherovice@seznam.cz
  • poštou na adresu Obecní úřad Šilheřovice Střední 305, 747 15 Šilheřovice
  • datovou schránkou - c2abj2t

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • osobně na obecním úřadě
 • telefonicky na čísle 595 054 120, 597 589 950, 605 257 657
 • elektronicky urad@silherovice.cz
 • elektronickou podatelnou epodatelna.silherovice@seznam.cz
 • poštou na adresu Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice
 • datovou schránkou - c2abj2t 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky/ odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

 

Kdy se podávají opravné prostředky:

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vařízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • protirozhodniutí lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti

Kdo o odvolání rozhodne:

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který vydal nebo měl vydal

 

Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.


12. Formuláře

Ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete na stránkách http://www.msk.cz/verejna_sprava/postupy.html

Další  informace získáte zde:  http://www.portal.gov.cz
konkrétně životní situace zde: https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu

 

14.2 Vydané právní předpisy

Obecní úřad Šilheřovice vydává obecně závezné vyhlášky, nařízení, vnitřní předpisy, veřejné vyhláčky, řády a jané opatření. 

Vybrané předpisy naleznete v sekci Obecně závazné vyhlášky15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Obecní úřad je oprávněn pořadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. 

 

 • za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Úkon

Množství

Cena

Tisk nebo kopírování černobíle

- 1 strana formátu A4

 2,- Kč

 

- 1 strana formátu A3

 4,- Kč

Tisk barevně

- 1 strana formátu A4

 20,- Kč

Kopírování na datové nosiče

- 1 ks CD

 40,- Kč

     

Poštovné + balné

- dle druhu zásilky a dle platných ceníků

Telefonní a faxové poplatky

- dle sazeb operátorů

 

Mzda (činnost při zpracování informace)

 

 50,- /hod.

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

-----
 

16.2. Výhradní licence

------


17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy